Договір Авторського Замовлення

По своїй суті авторський договір замовлення — це договір підряду, особливістю якого є виконання виду робіт — інтелектуальних, і одержуваний результат цих робіт — результат інтелектуальної діяльності — твір.
Авторський договір замовлення може бути укладений тільки з фізичною особою — автором.
За договором одна сторона (автор) зобов’язується на замовлення іншої сторони (замовника) створити обумовлений договором твір науки, літератури чи мистецтва на матеріальному носії або в іншій формі.
Матеріальний носій твору передається замовнику у власність, якщо угодою сторін не передбачено його передача замовнику у тимчасове користування. При цьому під матеріальним носієм розуміється рукопис, картина, скульптура чи інша річ, в якій втілено твір. Твір може бути нерозривно з таким матеріальним носієм, тому в законі вирішується питання про право власності на таку річ.
Під іншою (теж матеріальної) формою створення твору розуміється, насамперед, його електронна запис. В цьому разі твір може існувати одночасно на різних носіях (в пам’яті ЕОМ, на дискеті, лазерному диску тощо) і може бути передано замовнику на будь-якому з них або через мережу Інтернет.
У зв’язку з цим питання про право власності на носій твору, створеного в подібній формі, не має істотного значення, хоча сама умова подання твору замовникові саме в тій або іншій формі в договорі слід обумовлювати.
Особливості договору авторського замовлення визначаються тим, що він полягає у відносно твору, яке ще не існує і буде створено лише в перспективі. Тому при складанні договору авторського замовлення поряд з умовою про предмет договору — створення обумовленого твори науки, літератури чи мистецтва — обумовлюється, як істотне для договору авторського замовлення, умова про термін передачі твору замовникові. Договір, який не передбачає і не дозволяє визначити строк його виконання, не вважається укладеним.
У договорі авторського замовлення поряд з умовами, що стосуються створення обумовленого твори і терміну його передачі замовнику, слід відобразити і умови щодо подальшого використання створеного твору.
У цих цілях договір авторського замовлення може надавати замовнику права використання цього твору у встановлених договором межах або передбачати відчуження замовнику виключні права на створений автором твір. Відповідно до такого договору застосовуються положення ЦК про відчуження виключного права, або положення про ліцензійні договори.
Складання вивіреного договору авторського замовлення з детально описаними умовами допоможе уникнути непорозумінь між партнерами, захистити права на інтелектуальну власність, а також інші законні інтереси у разі їх порушення.