Аналіз Фінансово-Господарської Діяльності (Афхд) Підприємства

Фінансово-господарська діяльність підприємства може бути проаналізовано в цілому, а також за окремими її функцій і напрямів. Для аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства необхідно проведення великої кількості дій по збиранню, складання, оформлення і передачу документації, виявлення та аналізу закономірностей і тенденцій, визначення перспектив. Базою аналізу є моніторинг, тобто постійний, систематичний контроль за зміною стану підприємства та аналіз причинно-наслідкових зв’язків. Крім цього моніторинг дозволяє провести діагностику тенденцій і закономірностей.
До основних видів діяльності підприємства, які можуть бути проаналізовані відносяться:
виробнича діяльність, її складають певні технології, виробничі цикли, технічні особливості;
комерційна діяльність, це різні операції (торговельні, посередницькі) по збуту і придбання товарів, продукції та послуг;
інвестиційна діяльність, розміщення грошових коштів у різні активи, що приносять прибуток і підвищують вартість підприємства;
соціальна діяльність, задоволення різних потреб в соціально-культурному аспекті працівників підприємства і членів їх сімей, всебічний і гармонійний розвиток працівників;
фінансова діяльність, спрямована безперебійне забезпечення діяльності підприємства фінансовими ресурсами;
інноваційна діяльність щодо впровадження нових продуктів, послуг, товарів, проектів, підвищення виробничого потенціалу підприємства;
екологічна діяльність з охорони довкілля, раціонального використання надр, водних і повітряних ресурсів, землі, корисних копалин, застосування природозберігаючих технологій.
Безпосередніми об’єктами аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства є різні виробничі операції, технології, технічні і виробничі комплекси, виробничі потужності, організаційні структури підприємства, лінійні та функціональні структури управління. Об’єкти аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств мають галузеву і регіональну специфіку, яку необхідно враховувати при проведенні аналізу.
До об’єктів аналізу і діагностики фінансово-господарської діяльності підприємства відносяться:
кадровий потенціал, він вимірюється наявністю певних категорій трудових ресурсів та їх професійними можливостями;
технічний потенціал, під ним розуміється загальна сукупність різних видів техніки, технологій і їх технічні можливості, коефіцієнт корисної дії техніки;
виробничий потенціал, він об’єднує різні виробничі можливості підприємства з випуску та реалізації видів продукції, надання послуг;
фінансовий потенціал, включає фінансове забезпечення підприємства з використанням власних, залучених і позикових коштів;
різні види діяльності підприємства, їх технічне, матеріальне, фінансове забезпечення та стан.