Діагностика Фінансового Стану Підприємства

Термін діагностика – (від грецького diagnostikos – здатний розпізнавати) прийшов в економічні науки з медицини. Точніше, діагностика це розділ медицини, що вивчає ознаки хвороб, методи і принципи, за допомогою яких встановлюється діагноз.
В економічному значенні сутність діагностики фінансового стану підприємства полягає у встановленні та вивченні ознак, вимірювання основних характеристик, що відображають фінансовий стан господарюючого суб’єкта, для передбачення можливих відхилень від стійких, середніх, стандартних значень і запобігання порушень нормального режиму роботи.
Співвідношення активів і пасивів організації, – це і є фінансовий стан підприємства (ФСП), тобто співвідношення засобів підприємства і їх джерел.
До основної задачі діагностики фінансового стану підприємства можна віднести, в першу чергу, визначення якості фінансового стану підприємства, а також визначення причин його поліпшення або погіршення; далі, як правило, готуються рекомендації щодо платоспроможності та фінансової стійкості даної організації чи підприємства. Вирішуються ці завдання з допомогою вивчення динаміки абсолютних та відносних фінансових показників і розподіляються на такі аналітичні блоки:
структурний аналіз активів і пасивів;
аналіз платоспроможності (ліквідності);
аналіз фінансової стійкості;
аналіз необхідного приросту власного капіталу.
Таким чином, діагностика фінансового стану підприємства або організації включає в себе визначення оціночних ознак, визначення і вибір методів їх вимірювання, а також характеристику цих ознак певним принципам, робить оцінку виявлених відхилень від стандартних (прийнятих) значень. Саму мету діагностики можна сформулювати таким чином, – збільшення ефективності роботи організації або підприємства на основі системного вивчення видів діяльності та узагальнення їх результатів, таким чином всі ці заходи проводяться з метою збільшення прибутку підприємства.
Правильна постановка задачі та вибір мети діагностики фінансового стану підприємства мають велике значення. На їх основі і з урахуванням наявних можливостей визначається справжнє фінансовий стан підприємства, виробляються способи досягнення оптимальних рішень, підбираються методи управління, виробляються різні зміни організаційної, технологічної, комерційної та інших видах діяльності підприємства. Система цілей та завдань діагностики ФСП повинна бути конкретизована за змістом, часу реалізації та рівнями.
Діагностика здійснюється за допомогою фінансових коефіцієнтів. При аналізі необхідно пам’ятати, що на кожній стадії життєвого циклу підприємства перевагу слід віддавати якимось конкретними показниками.
1-ий етап – етап зародження. Основна увага має бути приділена показникам ліквідності та фінансової стійкості.
2-ий етап – етап прискорення зростання. Найважливішими показниками на цьому етапі є показники ліквідності та незалежності.
3-ій етап – етап уповільнення зростання. Особливу увагу на цьому етапі варто приділяти коефіцієнтами рентабельності всіх операцій як інтегрованим показникам.
4-ий етап – етап зрілості. На цьому етапі особлива увага приділяється показниками, що характеризують інвестиційну діяльність підприємства.
5-ий етап – етап спаду; досить складний етап, що вимагає постійного спостереження за змінами всіх груп показників, але особливу увагу вимагають до себе показники ліквідності і рентабельності.